Få hjälp med Olika revisorsintyg i Hägersten:

Olika revisorsintyg

Intyg kan användas i en rad olika sammanhang för att öka trovärdigheten till den information som företaget lämnar. För att kunna anpassa intygen till de olika situationerna finns det ett antal olika fördefinierade former av intyg som följer av internationella standarder som revisorn ska följa. Till skillnad från en vanlig revisionsberättelse är intyget avsett ett visst syfte och en begränsad krets av användare.

Beroende på med hur hög säkerhet revisorn ska uttala sig krävs olika mycket granskning. Intyg kan, beroende på säkerhet och omfattning av granskning, indelas i tre olika kategorier:

Revision: Innebär att revisorn med hög säkerhet kan uttala sig i ekonomiska eller andra förhållanden, det kan t.ex. gälla en viss post i redovisningen, bidragsansökningar eller olika villkor som framgår av ett avtal. Till grund för intyget ligger en omfattande granskning som baseras på revisorns bedömning av risk för väsentliga fel och det som ska intygas. Både granskningens inriktning och omfattning anpassas till det som ska granskas. Revisorn intygar att det är på ett visst sätt med hög säkerhet.

Översiktlig granskning: Revisorn uttalar sig här med måttlig säkerhet istället för hög säkerhet. Detta innebär att granskningens omfattning begränsas och bygger mer på analyser och intervjuer än detaljgranskning av underlag. Översiktlig granskning kan ske av både ekonomiska och andra förhållanden på samma sätt som vid en revision. Vad revisorn egentligen säger är att några väsentliga fel har inte upptäckts, men om revisorn granskat mer kunde eventuella fel ha upptäckts. 

Granskning enligt särskild överenskommelse: Här kommer parterna överens med revisorn om vad som ska granskas. Oftast görs detta genom att parterna ställer ett antal konkreta frågor eller påståenden och sedan granskar revisorn hur det faktiskt förhåller sig och redovisar detta för parterna. Sedan får parterna själva dra slutsatser utifrån revisorns iakttagelser. En fördel med denna form av granskning är att det är möjligt för parterna att mycket precist bestämma vad som ska granskas.

Med oss på Törnskogs Revisionsbyrå i Hägersten får du:

  • Proffsig och effektiv hjälp
  • Väl underbyggd dokumentation
  • Specialistråd kring ditt ärende
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Törnskogs Revisionsbyrå i Hägersten kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss