Om ett företag har ekonomiska svårigheter påverkar detta årsredovisningens utformning. Enligt god redovisningssed krävs nämligen att företaget lämnar tillräckliga upplysningar om osäkerheten. 

En grundläggande redovisningsprincip är att företaget förväntas fortsätta sin verksamhet under överskådlig tid. Om det är osäkerhet om företaget kan göra detta, till exempel till följd av ekonomiska svårigheter eller osäker finansiering, måste styrelsen upplysa om detta i årsredovisningen. Detsamma gäller om företaget, av något skäl, beslutat att lägga ner verksamheten innan årsredovisningen avlämnas. 

Det är företagets förmåga att driva verksamheten framåt som ska bedömas och redovisas. Om det finns osäkerhet, som innebär att det är en betydande risk för att företaget kommer att få ekonomiska problem under det kommande verksamhetsåret, ska det framgå av förvaltningsberättelse eller noter till årsredovisningen. Exempel på situationer när man kan behöva lämnas upplysning:

  • företagets bank har sagt upp finansiering och ny finansiering saknas. 
  • en likviditetsbudget visar att företaget saknar medel för att betala kortfristiga skulder. 
  • förluster som gör att företaget är, eller kan bli, skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning.

Beskrivningen ska vara tillräckligt utförlig så att läsaren förstår att det finns en osäkerhet. Många är oroliga för att lämna denna information då det kan påverka relationen till bland annat banken och leverantörer, men studier visar att oron är överdriven. Det finns inget starkt samband mellan denna typ av upplysningar och att företag faktiskt försätts i konkurs. 

Företaget måste också upplysa om det har upprättat en kontrollbalansräkning. Detta gäller även om kontrollbalansräkningen har upprättats efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen görs klar. Själva kontrollbalansräkningen är inte offentlig.

.