Högsta domstolen har avgjort hur ett företag ska beräkna nettoförsäljningsvärde i ett varulager vid upprättande av en kontrollbalansräkning.

I en kontrollbalansräkning får tillgångar tas upp till dess försäljningsvärde, med avdrag för direkta försäljningskostnader, om detta är högre än anskaffningsvärdet vid upprättande av en kontrollbalansräkning. Hur man beräknar nettoförsäljningsvärde är reglerat i Bokföringsnämndens allmänna råd.

Domstolen kom fram till att själva nettoförsäljningsvärdet ska beräknas enligt dessa allmänna råd även vid upprättande av kontrollbalansräkningen. Själva försäljningspriset ska baseras på de priser som företaget faktiskt sålt varorna till, snarare än till rekommenderade högre cirkapriser.  Avdrag för försäljningskostnader ska bara ske för kostnader som direkt kan kopplas till försäljningen, t.ex. frakt och rabatter. Gemensamma kostnader som lön till anställda, lagringskostnader och reklam minskar normalt inte nettoförsäljningsvärdet.

Högsta domstolens dom 2023-12-28 mål nr T 7701-22