Det har länge varit oklart vad som gäller momsmässigt när flera företag delar på en lokal. Den fråga som nu prövats är om avdrag för ingående moms kan vägras enbart av den anledningen att flera hyresgäster delar på samma lokalyta.

För att lokaluthyrningen ska omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet krävs att lokalen stadigvarande används i momspliktig verksamhet. Detta innebär att den som hyr en lokal i första eller andra hand kan bli frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt förutsatt att de driver momspliktig verksamhet. Frågan som nu prövats är om avdragsrätt föreligger även om flera hyresgäster som driver momspliktig verksamhet disponerar en lokal utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är fastighetsägarens avsikt med uthyrningen som är avgörande, inte om flera hyresgäster disponerar samma yta utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. Kravet för frivillig skattskyldighet var därför uppfyllt eftersom samtliga underhyresgäster drev momspliktig verksamhet. Bedömningen kunde ha blivit en annan om någon av underhyresgästerna inte drev momspliktig verksamhet eftersom det inte är möjligt att medge frivillig skattskyldighet för en procentuell andel av en och samma yta.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolens domar 2023-05-03, mål nr 5329-22 och 2016 ref 51.