När en fastighetsägare installerar laddstationer på en fastighet uppkommer en rad olika skattefrågor. Skattemässigt kan en installation behandlas olika beroende på om installationen sker på mark eller i en byggnad, vad det är för typ av byggnad samt om fastighetsägaren tar betalt för laddningen eller inte. Vi ska här ge några exempel på vanliga situationer.

Laddstationer monterade vid en parkeringsplats utomhus
Själva laddstationen kan i detta fall vara monterad via ett betongfundament eller på en vägg. Inkomstskattemässigt ses laddstationen som byggnadsinventarie. Avskrivning sker enligt vanliga regler för inventarier, dvs normalt på fem år.

 Laddstationer monterade i garage i ett bostadshus
Huvudregeln är här, inkomstskattemässigt, att laddstationen ses som en del av byggnaden och skrivs på samma tid som den, dvs i regel över 50 år. Det spelar ingen roll om hyresgästerna betalar för elen eller inte. Är det däremot fråga om en parkering i en avskiljbar del som även vänder sig till utomstående, och där betalning tas ut för laddningen, ska laddstationerna även här skrivas av under den kortare tiden för byggnadsinventarier.

 Laddstationer monterade i ett garage i kontors-, industri-, lager- eller annan kommersiell byggnad
Den inkomstskattemässiga behandlingen beror här på kopplingen till näringsverksamheten som bedrivs i byggnaden. Om det, i ett kontorshus, installeras laddstationer för anställda och besökare, som inte betalar någon ersättning för elen, skrivs laddstationerna av som byggnad.

Om laddning tillhandahålls mot ersättning får laddstationerna istället skrivas av enligt reglerna om byggnadsinventarier.

Installeras laddstationerna i en lager- eller industribyggnad för att ladda upp fordon som används i verksamheten skrivs de av som byggnadsinventarier, även om någon särskild ersättning för elen inte tas ut.

För att göra det än mer komplicerat kan det vara skillnad mellan inkomstskatt och moms. Momsmässigt ses laddstationerna som egendom, vilket innebär att de inte omfattas av frivillig skattskyldighet för byggnader utan ingår i den skattepliktiga verksamheten.  Rättsläget är dock oklart på flera punkter när det gäller bostäder och moms.