Det är inte ovanligt att en aktieägare som tidigare skjutit till pengar i ett bolag som lån efterger detta när bolaget går dåligt. Frågan blir då hur denna eftergift ska behandlas skattemässigt. Det finns i princip två alternativ – antingen som ett aktieägartillskott eller som ett ackord. De olika alternativen leder till helt olika skattekonsekvenser.

I en dom nyligen kom Högsta Förvaltningsdomstolen fram till att en sådan eftergift normalt ska ses som ett aktieägartillskott för mottagaren. Detta innebär att hela det eftergivna beloppet för mottagaren blir skattefritt. För givaren däremot ses eftergiften som två delar. För att avgöra storleken på de två delarna måste man först bestämma marknadsvärdet på fordringen, ofta är den lägre än det nominella beloppet till följd av förluster i det mottagande bolaget. Då gäller följande: Upp till marknadsvärdet på fordringen anses eftergiften vara ett aktieägartillskott. Detta ökar anskaffningsvärdet på aktierna i bolaget. Mellanskillnaden mellan det nominella beloppet och det lägre marknadsvärdet ses som en förlust på fordran. För en fysisk person kan denna vara avdragsgill. Mellan bolag däremot är huvudregeln att denna förlust inte är avdragsgill. För ett bolag blir därför en eftergift av en fordran normalt inte avdragsgill.

Källa Högsta förvaltningsdomstolen dom 20222-07-05, mål nr 447-22