Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2024. Den innehåller relativt få förslag som direkt berör företag och företagare. Vi sammanfattar förslagen här, men observera att förslagen föreslås träda i kraft vid olika tidpunkter:

Inkomstskatter för företag och företagare

 • Regeringen föreslår ytterligare ett jobbskatteavdrag för låg och medelinkomsttagare – både de som arbetar och är pensionärer. Detaljerna kring detta kommer att presenteras senare i höst.
 • Åldersgränsen för det förhöjda jobbskatteavdraget föreslås höjas från 65 till 66 år.
 • Pausad indexering av gränsen för statlig inkomstskatt. Ändringen innebär att fler kommer att få betala statlig inkomstskatt när löner höjs.
 • Jobbskatteavdraget för rotavdraget (renovering, om- och tillbyggnad) höjs tillfälligt till 75 000 kr per person från den 1 juli 2024. Hur länge den tillfälliga ökningen ska gälla framgår inte klart, skrivningarna i budgetpropositionen tyder på att de endast kommer att gälla andra halvåret 2024.
 • Enligt nu gällande regler finns det ett gemensamt tak för rut- och rotavdrag. Regeringen föreslår nu att det tillfälligt bör införas separata tak för rut- och rotavdrag. Även denna ändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
 • När ett företag anlitar utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner som bosätter sig i Sverige finns det möjlighet att utnyttja expertskattereglerna som ger lägre skatt för dessa personer. Tidsgränsen för dessa regler föreslås nu förlängas från fem till sju år.
 • Minskning av aktiekapital kan ske genom indragning av aktier, vilket även kallas för inlösenaktier. Regeringen föreslår nu att när tilldelning sker av inlösenaktier ska detta ses som utdelning till aktieägaren och ska värderas till inlösensbeloppet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.  De föreslagna reglerna är mer komplicerade än dagens reglering.
 • Om ett företag lånar ut pengar räntefritt eller till en lägre ränta än marknadsmässig ränta till anställda ska en ränteförmån beräknas enligt en särskild schablon. Regeringen föreslår nu att schablonen höjs till statslåneränta + 1,5 procent.
 • Företag som ingår i mycket stora koncerner kan komma att träffas av en särskild tilläggsskatt på 15 procent som beräknas på en särskilt beräknad skattebas.

Sociala avgifter

 • Idag betalar arbetsgivare en lägre socialavgift om de anställer 15 – 18 åringar. Denna sänkning föreslår regeringen ska tas bort. Detta innebär att fulla arbetsgivaravgifter och egenavgifter ska betalas även för 15 – 18-åringar från den 1 januari 2024.
 • Genom en teknisk förändring av beräkning av underlaget för sänkning av sociala avgifter och egenavgifter för personer som arbetar med Forskning och Utveckling kommer avdraget att ökas någon.
 • De allra minsta företagen kan välja att inte momsregistrera sig. Gränsen för att inte momsregistrera sig föreslås höjas från 80 000 kr till 120 000 kr. Nytt är att även utländska företag med en låg omsättning i Sverige kan undantas från momsregistrering. Svenska företag ges också möjlighet att tillämpa omsättningsgränser för sin verksamhet i andra länder. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Energiskatter och andra punktskatter

 • Skatt på vanlig bensin sänks med 1,31 jämfört med vad reglerna om indexuppräkning skulle ha inneburit. Netto innebär detta en sänkning på 60 öre (vid pump blir sänkningen 75 öre inkl. moms). För alkylatbensin föreslås en höjning med 10 öre per liter. För diesel är motsvarande sänkning 34 öre per liter, netto innebär detta en skatteökning på 15 öre jämfört med nivåerna 2023. Vad det slutliga priset vid pump blir påverkas dock framför allt av den sänkta reduktionsplikten.
 • Den tillfälliga nedsättningen av koldioxid- och energiskatter som används inom jord- skogs- och vattenbruk förlängs under hela 2024. Ansökan om återbetalning sker kvartalsvis.
 • Skatt på naturgrus höjs till 22 kr per ton och på avfall till 725 kr per ton från den 1 januari 2024. Samtidigt tas det schabloniserade tillägget i den årliga uppräkningen av skatterna bort.
 • Skatten på platsbärkassar föreslås avskaffas den 1 november 2024.